Personvernerklæring

Sist oppdatert 03.03.2022

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Bygg-Team Romerike AS samler
inn og bruker personopplysninger om deg.

Bygg-Team Romerike AS lenker til nettsider som er eid og driftet av andre
virksomheter. Vi har ikke innsyn i og behandler ikke personopplysninger som legges
inn på disse nettstedene, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen.
Bygg-Team Romerike AS har heller ikke ansvar for verken innhold eller behandling
av personopplysninger på andre nettsider. Se egne personvernerklæringer. Denne
personvernerklæring gjelder alene for vår virksomhet og vårt innhold i Bygg-Team
Romerike AS (bygg-team.no)

Kontaktinformasjon
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi
behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på sissel@bygg-team.no eller
sende brev til Bygg-Team Romerike AS, Nordsnoveien 17, 2007 Kjeller.

1) Behandlingsansvarlig

Bygg-Team Romerike AS er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.

2) Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse
med tjenester som tilbys. Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende
formålene:
● Bruk av e-postadresser og postadresser til utsending av nyhetsbrev og
annet fysisk materiell via vår nettside og andre kanaler.
● For statistikkinnhenting, aggregering og administrasjon av nettsiden og
tjenestene. Informasjon innhentes for at Bygg-Team Romerike AS skal få
ytterligere informasjon om brukerne, blant annet for å finne ut hvordan
brukerne kommer til Bygg-Team Romerike AS, og for å spore generelle
bruksmønstre til brukerne på våre websider. Denne informasjonen bruker
vi til å administrere og forbedre innholdet på våre nettsider.

3) Hvilke opplysninger behandles?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig
identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er
opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke-personlig identifiserbar
informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige
identitet.

Personlig identifiserbar informasjon
Vi samler inn og behandler følgende opplysninger:
● Du registrerer deg for å kunne bli kontaktet av Bygg-Team Romerike AS.
For at vi skal håndtere dette, må du kanskje registrere fornavn, etternavn,
poststed, e-postadresse, telefonnr, mm.
● Hvis du retter en henvendelse til Bygg-Team Romerike AS via nettsidene,
for eksempel sender oss en e-post, vil relevante opplysninger kunne bli
lagret, for eksempel navn og e-postadresse.
● Når du besøker Bygg-Team Romerike ASs nettsider, registreres din
IP-adresse. Bygg-Team Romerike AS knytter ikke denne opplysningen
direkte til deg som bruker. Opplysningene bruker vi til å administrere og
vedlikeholde sidene våre. Eksempler på hva statistikken gir svar på er:
Hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, søkeord,
hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige
tilbud. Se mer om webanalyse og cookies nedenfor.

Webanalyse og cookies
Bygg-Team Romerike AS samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger
om besøkende på Bygg-Team Romerike AS. Vi bruker vanlige Internett-teknologier,
blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver
tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet
på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan
omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Chrome”),
skjermoppløsning og avsendernettside.

“Cookies” er små informasjonkapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din
om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan
huske handlingene eller preferansene dine over tid. De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies.

Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie”
eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå
som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren
er forhåndsinnstilt for aksept.

Hvis du ikke ønsker at Bygg-Team Romerike AS skal samle inn anonyme data fra
deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å
endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot
Google Analytics-registrering.

4) Personopplysninger om mindreårige

Bygg-Team Romerike AS innhenter ikke opplysninger om alder, og behandler ikke
opplysninger om barn under 15 år.

5) Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger
av 14. april 2000 nr. 31 § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi
behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger
(personopplysningsloven § 8 a og personverndirektiver artikkel 7 b) og for å oppfylle
formålet bak Bygg-Team Romerike AS.
Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse
med tjenester som tilbys gjennom nettsiden. Behandlingsgrunnlaget er i disse
tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

6) Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er
det kun spesielt godkjente personer i Bygg-Team Romerike AS som har tilgang til
informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset.
Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.
Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende
opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har
avtale og leverer tjenester til Bygg-Team Romerike AS, med mindre vi har et
uttrykkelig samtykke fra deg til det. Bygg-Team Romerike AS har kontraktfestet at våre
leverandører eller samarbeidspartnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse.

7) Direkte markedsføring

Bygg-Team Romerike AS driver ikke direkte markedsføring i tilknytning til våre
nettsider. Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings eller kommunikasjonsformål.

8) Databehandlere og overføring av opplysninger

Bygg-Team Romerike AS har inngått avtale med følgende databehandlere:
● DigiPoint Solution AS (for drift av nettsider)

Bygg-Team Romerike AS nettsider/app er p.t. plassert på servere i UK, og vår
databehandler har forbeholdt seg retten til å overføre opplysninger til servere eller
underleverandører i andre land. Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området,
vil vi sørge for at EU-direktivet om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges.
Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar
med EU-direktivet om personopplysninger. Dersom informasjon
overføres til USA, vil vi fortrinnsvis benytte Safe Harbour-sertifiserte virksomheter.

9) Hvordan sikrer vi opplysningene?

Bygg-Team Romerike AS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av
personopplysninger og personvern.
Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med
«personlig identifiserbare opplysninger»(for eksempel ditt navn kombinert med
geografisk beliggenhet), vil den samlede informasjonen behandles som personlig
identifiserbare opplysninger.
Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente
metoder for å beskytte informasjonen.
Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at
det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten
bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.
Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere,
databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat
informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med
denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

10) Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av
personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd.
Bygg-Team Romerike AS har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis Bygg-Team Romerike AS behandler personopplysninger om deg, har du rett til
innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige
eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Bygg-Team Romerike
AS rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det
tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover
lovens rammer.
Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger
ønsker å benytte tjenesten.

Andre personopplysninger som ikke er knyttet til en aktivitet bli slettet senest etter
ett år.

12) Samtykke

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av vår app/nettsider. Vi krever
at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.
Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles
i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere
og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

13) Endringer i erklæringen

Bygg-Team Romerike AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere
Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldende fra de legges ut, og vil omfatte
informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon
oppbevart av Bygg-Team Romerike AS. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist
ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst i erklæringen.

***